Oferty inwestycyjne

Powiat przasnyski priorytetowo traktuje rozwój gospodarczy i konkurencyjność wyrażającą się w tworzeniu warunków do inwestowania na naszym terenie.  Dlatego też utworzyliśmy na naszym terenie kompleksy terenów inwestycyjnych, które już dziś są w pełni gotowe do lokalizowania wielokierunkowych przedsięwzięć gospodarczych.

PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA – PODSTREFA PRZASNYSZ

Największy, kompleksowo uzbrojony i dostępny dla inwestorów jest teren Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie koło Przasnysza. Strefa obejmuje powierzchnię 306 ha. Samorząd powiatowy uzbroił teren we wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną: sieć energetyczną o mocy 14 megawatów, przyłącze gazowe, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe. Cały teren Strefy jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną, handlową, usługi oraz działalność lotniczą.

Wyjątkowość przasnyskiej strefy polega także na znakomitym skomunikowaniu, co oszczędza czas i koszty przedsiębiorców. Drogi i tory to już trochę za mało. Tutaj na negocjacje wprost do fabryki można przyjechać, ale można też przylecieć i odlecieć z przyległego do fabryk lądowiska. Takie usytuowanie znakomicie zwiększa efektywność zarządzania i wdrażania innowacyjnych technologii.

Dotychczas 40 firm wykupiło ponad 160 ha gruntów. Starostwo wydało pozwolenia na budowę 29 firmom, z czego kilkanaście rozpoczęło już działalność produkcyjną lub usługową na bazie zakończonych inwestycji prywatnych.

Co oferujemy w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej

W Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie oferujemy obecnie działki inwestycyjne zlokalizowane w dwóch obszarach:

– Specjalnej Strefie Ekonomicznej, znajdującej się obecnie w zarządzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 69 działek – łącznie 41,1793 ha;

– pozostałym obszarze inwestycyjnym – 61 działek – łącznie 55,2735 ha.

Ponadto w ostatnim czasie Politechnika Warszawska wykupiła 76,63 ha gruntów przeznaczonych pod działalność lotniczą (obecne lądowisko). Zakup ten wiąże się z realizacją przez PW projektu Terenowego Poligonu Doświadczalno – Wdrożeniowego.  W oparciu o zakupione lądowisko, władze uczelni planują wybudowanie budynku zaplecza laboratoryjno-warsztatowego, gdzie będą prowadzone badania z dziedziny lekkiego lotnictwa, bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do celów wsparcia m.in. rolnictwa, leśnictwa, nowoczesnych technologii materiałowych czy monitorowania przestrzeni powietrznej.

Projekt otrzymał już dofinansowanie unijne i rozpoczęła się jego realizacja. W przyszłości umożliwi on rozwój przasnyskiego lądowiska – przekształcenie go w lotnisko użytku publicznego wraz z betonowym pasem startowym i zapleczem, a także pozwoli na uruchomienie kursów na pilota i mechanika lotniczego. Umożliwi również zaangażowanie na terenie powiatu światowych koncernów przemysłowych i badawczo-rozwojowych, współpracujących już z Politechniką, jak np. Airbus, Lockheed Martin czy General Electric.

W 2014 roku strefa pod Przasnyszem została finalistą ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”.

Powiat Przasnyski posiada również w Przasnyszu atrakcyjnie położone działki przeznaczone pod zabudowę:

  1. usługową z funkcją mieszkaniową (2,9646 ha) – 5 działek położonych przy ul. Przemysłowej;
  2. mieszkaniową jednorodzinną (1,4184 ha) – 10 działek położonych przy ul. Poziomkowej i Wiejskiej.

Działki te mogą być zapleczem dla inwestorów rozważających lokalizację swoich firm na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

PRZASNYSKA STREFA GOSPODARCZA – PODSTREFA CHORZELE

Powiat przasnyski oferuje również atrakcyjne tereny położone w podstrefie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach, gdzie już 94 ha wykupiła spółka Kronospan (zadeklarowane inwestycje na 2 mld PLN).

Powiat oferuje tu 2 obszary inwestycyjne:

– 11 działek o pow. 33,3128 ha zlokalizowanych na terenie Podstrefy PSG,

– 12 działek o pow. 12,5337 ha zlokalizowanych przy budowanej obwodnicy miasta Chorzele.

Strefa gospodarcza w Chorzelach w 2016 r. została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”.

Powiat dysponuje również terenem o pow. 22,34 ha w m. Chorzele przewidzianym pod planowany zalew retencyjno-rekreacyjny.

Miasto Przasnysz i Chorzele są połączone pasem drogowo-infrastrukturalnym, który łączy obie podstrefy PSG.

Pas ten obejmuje drogi powiatowe o nr 3213W relacji Przasnysz – Kobylaki – Brzeski Kołaki i nr 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc (na odc. Chorzele – Brzeski).

Droga powiatowa nr 3213W obecnie posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m dla przekroju szlakowego i 7,0 m dla przekroju ulicznego. W pasie drogowym w km 1+325 – 24+365 zlokalizowano napowietrzną sieć energetyczną wysokiego napięcia 110kV łączącą stacje transformatorowe położone w Chorzelach i Przasnyszu. Linia WN pełni jednocześnie rolę zabezpieczenia energetycznego północnej części województwa mazowieckiego i powiatu przasnyskiego. W ramach modernizacji powyższej drogi (wykupiono i poszerzono pas drogowy do 22,0 m) wybudowano niezależną od jezdni ścieżkę rowerową z masy bitumicznej o szerokości 2,0 m w km 2+654 – 24+361 po stronie prawej. Na odcinku miejskim (w km 0+032 – 2+654) ścieżka rowerowa łączy się z chodnikiem tworząc ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3,0 m wykonany z kostki brukowej. W 2015 roku wzdłuż drogi w km 3+894 – 24+357 położono sieć gazową średniego podwyższonego ciśnienia do 1,0 Mpa PE dn 250, jednocześnie zapewniając strefom gospodarczym położonym w Przasnyszu i Chorzelach dostęp do gazu.

Droga powiatowa nr 3234W na odcinku Brzeski – Chorzele ma nawierzchnię z masy bitumicznej, w tym jezdnię o szerokości 6,0 m i obustronne ścieżki rowerowe o szerokości 2,0 m oddzielone od jezdni linią krawędziową. Na terenie miasta ścieżka rowerowa łączy się z ciągiem pieszym tworząc ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m po stronie prawej. W pasie drogowym w/w drogi, podobnie jak w drodze powiatowej nr 3213W, po stronie lewej zlokalizowano napowietrzną sieć energetyczną WN 110kV oraz w 2015 roku ułożono sieć gazową średniego podwyższonego ciśnienia do 1,0 MPa PE dn 250 w km 12+346 – 14+359.

Powyższe drogi posiadają na całej swojej długości oznakowanie poziome – wymalowaną oś jezdni (dla drogi nr 3234W odnowioną w 2018 r.) oraz w obszarze zabudowanym i miejscach niebezpiecznych zamontowane oświetlenie uliczne.

Pobierz szczegółową ofertę inwestycyjną powiatututaj

Pobierz formatkę inwestycyjną Podstrefy Przasnysztutaj

Pobierz formatkę inwestycyjną Podstrefy Chorzeletutaj